Huizermaatweg 600
1276LN, Huizen
0640362946

Kwaliteit


Samenwerking: Om de kwaliteit van de geleverde zorg te waarborgen heb ik regelmatig overleg en intervisie met collega psychotherapeuten. Daarnaast vind ik het van belang om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere gespecialiseerde hulpverleners en zorg verlenende organisaties.


Visitatie: Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen. Voor leden van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) is een vijfjaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Sanders Psychotherapie is aangesloten bij de LVVP en wordt derhalve regelmatig gevisiteerd.


Vragenlijsten: Als u verzekerde zorg bij mij afneemt, zult u gevraagd worden om op verschillende momenten in uw behandeling een tweetal vragenlijsten in te vullen. Dit is in het kader van de zogenaamde ROM, routine outcome monitoring, en cliƫnt tevredenheidsonderzoek. Ik zou het fijn vinden als u hier aan mee wilt werken; het is een verplichting van de zorgverzekeraars die daarmee willen bereiken dat de kwaliteit van de zorgverlening op een hoog niveau blijft.


Kwaliteitsstatuut: Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige GGZ', dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hierin wordt beschreven volgens welke normen en procedures behandeling plaats vindt. Dit kwaliteit statuut is in te zien onder deze link.


Klachtenregeling: Als u klachten heeft over mij als behandelaar of over de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het best met mij bespreken. Wanneer dat niet lukt, kunt u een klacht indienen bij de LVVP. De LVVP heeft vanaf 2017 ook een geschillencommissie. Zie: www.lvvp.info.


Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

070-340 5417

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl